מה היו תופעות הלוואי של החיסונים בשנות העבר – חיסון הקורונה בהלכה

תופעות הלוואי של החיסונים

על תופעות הלוואי של החיסונים בשנים עברו, אנו יכולים ללמוד מהתיאורים,

ראה למשל בספר אמונה ודעת (לרמ"צ טאקטין

{מעוטר בהסכמות הבית הלוי רבי מאיר שמחה ועוד}מאמר תשיעי אות ח) וז"ל:

'אמנם עליך לרעת כי הסמי מרפא אלה אינם באים למען הסיר את המחלה מהחולה

כי אם  לשמור אותו שלא תבוא המחלה עליו וע"כ עליך לקבל את הסמים

אף שלפי דעתך מרים הם לחיכך וכמו בעת אשר נברה מחלת הפאקין בעולם ותלכוד במצודתה נערים עם זקנים והרופאים יצוו אז

שגם הזקנים יעמידו פאקין על זרוע ידם אף כי הכאב גדול מאד בעת כי יחם הבשר,

ועם כל זה יקבלו במנוחה פקודת הרופא וסובלים את הכאב בהשקט ולא ידברו סרה על הרופא ביודעם

שע"י שהעמידו את הפאקין על זרוע ידם ישמור אותם מהכאב החזק ממנו ויצילם מרדת שחת.'

עוד מצינו בספר רנת ציון (מכתב טז משנת תרפ"ז עמ' מה):

'כמו למשל סגולת הצקת הפאקין ביד התינוק בקטנותו אף שמרגיש

לפי שעה יסורין וכן איזה ימים שמתגבר החום אצל התינוק.'

החום המעט הוא רפואתו

וראה עוד בספר מוסדות תבל  שביאר את ההבדל בין השיטה הישנה של חיסון האבעבועות

לחיסון שעל ידי אבעבועות הפרות, ומדבריו אנו למדים על תופעות הלוואי, וז"ל:

'לא כן הוא בטחורי הפרות הם אינם מחלים את נפש האדם כלל רק יחממו אותו אך מעט,

והחום המעט הוא רפואתו ,ומעולם לא מת אדם בו…

זולת מעט החמימות אשר ימצאהו ביום הששי או ביום אחר,

וזה סימן גדול שעשתה הטחורה את פעולתה לבל יחול עוד בו חולה האבעבועות לעולם.'

ובספר הברית הביא שכמה ימים אחרי החיסון היה מצוי שיתקוף חום את המתחסן וז"ל:

'וביום השמיני או התשיעי או העשירי נראתה האבעבועה יותר גדולה וקו אדום סביב לה

ואז לפעמים יש לאדם ההוא מעט ממין קדחת המורכב מקור וחום הנקרא פיעבער

ונתמעט השינה בלילה וקצת בני אדם אין להם פיעבער כלל'.

וראה עוד בספר עלה תרופה שהביא את חששם של כמה אנשים שעל ידי החיסון תמנע מהם התפלה, וז"ל:

'גם אין לומר אולי שעל ידי זה אפשר שיתבטל מתפלה הקבועה או מתפילין יום או יומים ,

וגם זה הבל כבר הורונו חז"ל מוטב שיתחלל שבת אחת וכו', גם לפי דברי הרופאים המתרפא אינו שוכב במטה כי אם לפעמים שעה או שתיים.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן