האם אפשר לאלץ אדם להתחסן – חיסון הקורונה בהלכה

אם אפשר לאלץ אדם להתחסן

בספר עלה תרופה , הזכיר שיטה נוספת של חיסון, שהדרך הרגילה של החיסון בזמנם

היה על ידי פציעת המתחסן והכנסת חומר החיסון (הליחה של האבעבועות) לתוך הפצע,

לעומת זאת היו שהכניסו את החומר לתוך משקה ועל ידי זה נדבק השותה בנגיף והתחסן,

וביאר ששיטה זו שימשה במקרים שבהם היה האדם מתנגד להתחסן, והיו אוהביו עושים לו כן בלא ידיעתו.

וז"ל:

'אולם בזה יש לדון על אופן אחר ,שעושין על ידי נתינת ליחה מבועה במשקה

והשותה ממנו מתפעל( -מתחסן) … לעת עתה שאין משתמשים עוד בדרך הזה עוד על ידי משקה,

רק לפעמים אם גדול אחד מסרב לעשות לו הרפואה,

אז אחד מאוהביו הרוצה בתקנתו נותן לו במשקה בלי ידיעתו.'

ונראה מדבריו שמותר לחסן אדם שלא מדעתו ,אף בחיסון שיש בו סיכון של אחד מאלף למות

(דבריו אמורים עוד לפני המצאת השיטה הבטוחה יותר לחיסון, כפי שהתבאר למעלה.)

וכותבי הדורות מספרים שהממשלה באנגליה קבעה חוק שמי שאינו מחסן את ילדיו יענש במאסר ,

ובשנת 1896 למנינם, נאסר בלונדון יהודי אחד בשם הנרי לוי כי סירב שיבצעו לבנו חיסון,

עורך דינו טען בשמו, כי לפי דין ישראל אסור להרכיב מיץ ודם של בהמה בגוף אדם מטעם 'בהמתך לא תרביע כלאים', והרב הראשי נפתלי הרמן  [ אדלר ] (בנו של בעל הנתינה לגר על התרגומים)

העיד כי תורת ישראל לא תתנגד להרכבת אבעבועות.

מותר לסלק מבית הספר ילדים שלא מתחסנים

וראה עוד בחשוקי חמד( נדרים נ:) לגבי אפשרות הכפיה על הורים החוששים מחיסון,

שכיון שהסיכון לנזק נמוך מאוד מותר לרופא להעלים סיכון נמוך זה מהורים החוששים

(כמובן שאין לסתור הוראה זו מדברי הזרע אמת שהרופא נאמן על הסיכון ומשמע שאסור לו לשקר בזה,

כי כאן מדובר על מקרה פרטי של הורים חששנים, ולא על פרסום נתונים שקריים לכלל הציבור),

ואף מותר למרא דאתרא לקבוע שילדים שאינן מחוסנים לא יבואו למוסדות הלימוד, וז"ל:

'שאלה האם אפשר לכוף את ההורים לחסן את בנם, כי יש מדינות בארה"ב שהשלטונות נותנים רשות לבית ספר למנוע ילדים שלא קבלו זריקות חיסון מללמוד בבית ספר.

האם מותר למנהל בית הספר לשלוח הביתה ילדים עד שיתחסנו ?

תשובה… יעוין בשיעורי תורה לרופאים (ח"ג סימן רטו) שכתבנו שכיון שהנזק של החיסון הוא מועט מאד, ויש לנו כלל "למעוטא לא חיישינן", וגם התורה נתנה רשות לרופא לרפא למרות שקיים חשש שמא יזיק,

כמבואר בש"ך (יו"ד סימן שלו ס"א):

"שלא יאמר הרופא מה לי לצער הזה, שמא אטעה ונמצאתי הורג בשגגה", עכ"ל.

לכן מותר לרופא להעלים מההורים על הסכנה המועטת שיש בחיסון.

ולגבי השאלה אם מותר לסלק מבית הספר ילדים שלא מתחסנים,

הנה… הרי שלבי"ד מותר להעניש את הילדים למרות שהם לא עשו כלום, כדי להלחיץ את ההורים, וכך גם בעניננו, יש לפנות לרב המקומי, הממונה על הבית ספר, והוא כמרא דאתרא של המקום,

אם יראה לפי רוחב בינתו שהילדים שאינם מתחסנים זה שלא כדין,

יש לו רשות לגזור ולמנוע מהילדים להגיע לבית הספר כל זמן שלא יתחסנו.'

תוכן עניינים
דילוג לתוכן