פתיחה – הצדיק הגנוז רבי יוסף ברכות

ההסתרה שבתוך ההסתרה

לקחנו על עצמנו מלאכה קשה.

היא קשה, מאחר ומדובר בצדיק שבחר לעצמו כידוע את דרך ההסתרה,

אולם אלו שזכו להתקרב אליו ולשמשו, ראו אצלו את רוח הקודש ששרתה עליו, והניסים והישועות שפעל,

שגרמו לסובבים אותו לעמוד נדהמים כל פעם מחדש,

אולם, הוא ברוב חכמתו וענותנותו לא התיחס לכל זה, והמשיך בדרכו הנסתרת.

הוא היה גאון בהסתרת עצמו, ורק למי שהוא רצה, הוא התגלה אליו, והיה רומז לו קצת מגדלותו ומדרגותיו הרוחניים העצומים.

לשאר האנשים ואף לבני משפחתו הקרובים – הוא עשה עצמו כשוטה או מסכן.

מספר משמשו:

"פעמים רבות בסוף ימיו, היה מגלה לנו מעט מן המעט מהגילויים שלו בכדי לרומם רוחינו,

שהיינו רואים שמדוכא ביסורים קשים ומרים וקשה היה לסבול לראותם

.פעם אמרתי לו בוא נלך לציון פלוני להתפלל שם, ואמר לי בכובד ראש: "אני גבוה מעל גבוה ".

אחרים מספרים שהיה רגיל לומר: "אני לא יכול להגיד מי אני " – ביטוי שכשלעצמו מגלה במי אנחנו עוסקים כאן

שיר השירים קודש קודשים

.כדי שנוכל מעט להבין, נתבונן בלשונו של בעל הליקוטי מוהר"ן זיע"א בתורה רמ"ג, שכתב:

"דע, שיש צדיק גדול מאוד שאין העולם יכול לסבול קדושתו,

על כן הוא מתעלם מאוד ואין רואים ממנו שום קדושה ופרישות יתרה, זה מחמת גודל קדושתו מאוד.

וזה בחינות: כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים (ידים פ"ג).

נמצא ששיר השירים קדוש מאוד יותר מכל הספרים.

והנה מצינו ששלמה המלך עליו השלום חיבר שלושה ספרים: משלי, קוהלת, ושיר השירים.

ובאמת משלי וקוהלת הם כולם מלאים מוסר ויראת שמים מאוד, ומצינו בהם תיבות קדושה וטהרה כמה פעמים, אבל בשיר השירים אינו נמצא תיבות קדושה וטהרה כלל.

עיין ותמצא שבכל ספר שיר השירים אין שום תבות קודש וטהור.

וזה מחמת גודל עוצם קדושתו, אינם רואים שם שום קדושה"

ב' גווני צדיקים

. רבי אלימלך מליז'נסק זי"ע בספרו 'נועם אלימלך' מסביר אף הוא:

"יש ב' גווני צדיקים, דהיינו יש צדיקים שמוכרחים להיות פרושים ומובדלים מבני אדם,

כי כאשר יהיו בין העולם יוכל להיות שיפלו ממדרגתם הנכונה להם.

ויש צדיקים שמעורבים בין העולם ומדברים עמהם,

ואף על פי כן אינו נופל ממדרגתו ואדרבה הוא מחזירם למוטב" (פרשת שלח)

"יש צדיק וכו' והוא זך וצלול, והצדיק כזה אין צריך שום סיגוף,

ואפילו שום תנועה בתפילה שהוא מתפלל כבר תפילתו בנחת ובשתיקה ונשמע קולו בשמי מרום".

רבים הם האנשים שהכירוהו בתל אביב בדמות אדם פשוט ההולך עם מכנסי חאקי קצרות, וחולצה קצרה וסנדלים וחגורה (או חוט במקום חגורה) ברוב השנה עד תוך החורף.

רבים חשבו אותו לאדם מבולבל או מסכן או שוטה…

ועד היום לא מבינים על מה מדברים איתם שהוא היה למעשה מענקי הדור האחרון.

הם אומרים: "הרי הכרנו אותו, הוא היה מתארח אצלינו הרבה פעמים"…

אולם הם לא הכירו אותו כלל.

תולדותיהם של צדיקים

והנה, יש הטוענים: לשם מה נקרא מתולדותיהם, והליכות חייהם של הצדיקים?

הרי הם קיבלו נשמה גבוהה וקדושה, והיו להם הורים קדושים, וסביבה רוחנית קדושה, ואנחנו?

וממילא, לעולם לא נוכל לזכות להגיע לדרגות אלו, ומה טעם שנקרא עליהם בכלל?

לכאורה טענה זו צודקת, אולם שתי תשובות יש כנגדה:

לא מבקשים מהאדם שיגיע לדרגות האלו.

כל אחד נצרך להגיע לדרגות שלו , למה שהוא יכול להגיע לפי כוחותיו, והתנאים שהבורא נתן לו לצורך שלימות ותיקון נשמתו.

ומסופר באחד מתלמידיו המקורבים של הגה"ק הנחל הנובע מוהר"ן מברסלב זי"ע, שאמר לרבו:

אם היתה לי הנשמה הקדושה של הרבי והורים קדושים שכאלו, גם אני הייתי יכול להגיע לדרגות האלו!

רבי נחמן ענה לו: לא!!! זה לא קשור לנשמה הקדושה וליחוס המשפחתי הקדוש שלי,

הכל תלוי עד כמה האדם מוכן להתאמץ ולהשקיע בעבודת הבורא .

יש לזכור גם את דבריו של רבינו האר"י הקדוש לתלמידו הגדול המהרח"ו

שכאשר אמר לו האר"י שדרגתו של המהרח"ו יותר מהתנאים,

ומהרח"ו התפלא מאוד, הסביר לו האר"י שהכל תלוי במצב הדור.

ומאחר ובדורות האחרונים הטומאה התגברה בעולם, מעשה קטן יש לו השפעה אדירה יותר מהדורות הקודמים.

ואם את זה הוא אמר לפני 450 שנה מה נאמר בתקופתנו?

וממילא – אדם שמשתדל ומתאמץ, ולא מתייאש כשזה לא כל כך הולך לו אף שהתוצאות לא גדולות,

אולם בשמים מחשיבים אותו כאדם בעל דרגות רוחניות נפלאות.

התשובה השניה היא, שיש ענין גדול מאד לקרוא, פשוט לקרוא, ולספר מסיפורי הצדיקים ושבחם.

א.

וכמו שכתב בספר "שבחי הבעל שם טוב":

"שמעתי מהרב דקהלה קדושה פולנאה בעל "תולדות יעקב יוסף" זכר צדיק לברכה ומהרב דקהלתנו, שהבעל שם טוב אמר כי מי שמספר בשבחי הצדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה.

 ב.

הגאון הקדוש בעל חתם סופר אב בית דין פרעשבורג זכר צדיק לברכה כתב בספרו: "מצוה גדולה לספר בשבח הצדיקים". (שאלות ותשובות חתם סופר חלק ו סימן נט)

ג.

ופעם אחת סיפר הרב הקדוש רבי יחזקאל משינאוא זכר צדיק לברכה סיפורי צדיקים, והבחין שאחד מהשומעים מגרד באזנו.

אמר לו שילך ליטול הידים כמו שנפסק בשלחן ערוך (סימן צ"ב סעיף ד) שנגיעה באוזן בזמן למוד תורה טעון נטילת ידים, וספורי צדיקים דינו כמו מי שעוסק בתורה. (דברי יחזקאל עמוד קלג )

ד.

והוסיף דברים נפלאים רבי אהרן ראטה בעל השומר אמונים זי"ע:

"הפשטות לספר מצדיקים גם כן חשוב ויקר בעיני ה', ומעוררים בזה רחמים רבים על כנסת ישראל, והמתקות הדינים, והתעוררות רב מזכר הצדיקים וגודל קדושתם ועבודתם,

כעין שמובא (יומא דף כה עמוד א, תמיד פרק ג) שהיה צריך לשאול הממונה להרואה האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברון, כדי להזכיר זכות אבות,

ככה בהזכיר זכות הצדיקים והקדושים מתעוררים רחמים בעולם,

בפרט כשמדברים מצדיקים כאלו אשר זכו להכיר אותם ולשמוע ולקבל לקח מפי קדשם,

וצריך לזה לכוון בשעת הספור לעורר זכותם וקדושתם ושימתקו הדינים,

ולא חס וחלילה להתפארות שהוא בקי בספורים, כי אז בודאי אינו מועיל כלום

. ומובא בשם הבעל שם טוב שאמר שאם מספרים מצדיקים הוא חשוב כעין מעשה מרכבה,

מהכתוב (תהלים קיג(  הללו עבדי ה' הללו את שם ה',

ונסמך שני דברים הללו ביחד, כי זה גם כן כבוד שם ה' לספר מחסידיו ויראיו וכו'

. ובפרט כשהוא באחדות הלב, וכולם שומעים ומטים אזנם, אז גורמים בזה דברים גדולים וטובה וטהרה עצומה לנפש, כאשר מקובל כל זה מצדיקי עולם.

וגם עובדא שכבר שמע כמה פעמים, עם כל זה ירכין ויטה אזנו כאלו לא שמע מעולם,

כי הכונה בזה לא לשמוע שמועות חדשות חס וחלילה כמו ספורי דברים בעלמא, רק הכונה לעורר זכות קדשתם.

לכן אין נפקא מינה אם כבר שמע זאת". (שומר אמונים דף כח.כט).

סיפורי צדיקים מביאים לאמונה

ועוד מצינו דברים נפלאים בסיפורי הצדיקים עד כמה גדולה ועצומה עבודת ספורי נפלאות הצדיקים,

אשר מביאה לאמונה פשוטה, ממה שכתב השומר אמונים בהמשך (דף תב):

"ככה היה המנהג של רבנו הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו,

בעת ישיבתו יחד עם החבריא קדישא, היו מזמרין שירין ותשבחין בגדל התלהבות עד שבאו להתפשטות הגשמיות, ונתדבקו באורות ובעולמות לפי מדרגתן הנעלה,

וככה הנהיג את תלמידיו הבאים אחריו לעשות קבוצין יחד ולישב באחדות,

ולזמר שירות ותשבחות לה', ולדבר מכח מפעלות הצדיקים,

אשר זה מביא לאמונה גדולה, וגורם לעורר אהבת הבורא.

וזה היה מכוונת רבותינו זכרונם לברכה אשר מספרים הרבה מעשיות בגמרא ובזהר ובמדרשים.

כי כשמספרים ומדברים מהצדיק, הן מכח תורתו ועבודתו לזמר להשם יתברך ולדבר מכח מפעלות הצדיקים,

אשר זה מביא לאמונה גדולה וקדשתו ומסירות נפשו לה', והן האותות והנפלאות שפעלו בארץ להגביר כח אמונתינו הקדושה.

כל זה גורם לבוא לאמונה פשוטה, ורוב הצדיקים כמעט,

אמרו שעיקר התקרבותם לה' והשגת מדרגתן היה מספורי צדיקים, ששמעו מזקנים ואנשי אמת קדשת מפעלות הצדיקים,

ועל ידי זה נתעורר לבבם לאהבה את ה', כי זה סימן שיש באדם ניצוץ הקדוש,

אם שומע שמספרים מצדיקים נולד בו חשק ואהבה וגעגועין לה'

כמובא בספרי יראים

 ה.

הצדיק רבי ישראל מרוזין זי"ע אמר:

"העולם אומרים כשמדברים במוצאי שבת קודש מהבעל שם טוב זכותו יגן עלינו הוא סגולה לפרנסה,

וכשמדברים מהרבי רבי זוסיא ומהרבי רבי אלימלך זכותם יגן עלינו,

מאחד מהם הוא סגולה ליראת שמים, ומאחד מהם סגולה לבנים.

וסיים הרבי "ואני אומר כי לאו דוקא מהצדיקים הנזכרים לעיל, ולא דוקא במוצאי שבת קדש,

ולא דוקא להני מילי" (לאלו הדברים). (בית ישראל רוזין אות ז)

כלומר: לספר מסיפורי הצדיקים, וכל צדיק שיהיה, זה סגולה לכל מיני וסוגי דברים שאדם צריך אותם!!!

ו.

ובספר הקדוש חלקת יהושע לאדמו"ר מביאלה מאמר ראשון כתב:

"ואופן אחר עניני הספורים לעורר לבבות ישראל לתשובה ומעשים טובים,

כמו שכתב בספר תולדות אדם מאבי זקני זכר צדיק לברכה מאוסטרובה בפרשת מצורע וזה לשונו:

"וכמו ששמעתי מספרים מהרבי רבי אלימלך זכותו יגן עלינו זכר צדיק לברכה,

שהיה בין מנחה למעריב בספורי מעשיות בדברים פשוטים,

וכל אחד שהיה אז בעת שדבר דבריו לקחו לעצמם מוסר והתעוררות על ידי ספוריו, עיין שם וכו '

וכמה צדיקים סיפרו שעיקר ההתעוררות שלהם להשם יתברך היה על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים,

כמו שכתוב בפתיחה לספר סיפורי צדיקים מה שסיפר הגאון הקדוש רבי ליביש אב בית דין קהילת וישניצא בעל שאלות ותשובות 'ארי דבי עלאי',

אשר רבו הגאון הקדוש הרבי מלובלין זכר צדיק לברכה זכותו יגן עלינו עבר פעם אחת דרך קלויז אחד וראה שיוצא משם אור גדול,

היה מדמה בדעתו שיושבים שם אנשים שלומדים תורה לשמה, ונכנס לשם לראות,

וראה שני חסידים יושבים ומדברים ביניהם דבורים מצדיקים ואינם לומדים,

ושאל אותם מה אתם מדברים, והשיבו שמדברים מצדיקים,

הרבי הקדוש מלובלין בשמעו זאת נתפעל מאד כי הבין שעל ידי זה יוצא האור, וספורם זה גרם את האור וכו'.

מכל הנזכר מבואר גודל הטובות והישועות שזוכין על ידי ספורי הצדיקים ולמודי תורתם,

שעל ידי זה יכולים הצדיקים מעולם העליון ללמד זכות על ישראל ולהשפיע שפע קדש ולעורר רחמים וחסדים.

ז.

הרב הקדוש רבי משה מקוברין זי"ע היה אומר על ענין ספור מעשי הצדיקים,

כי ספור הוא מלשון ספיר וכו' שזה מאיר את נפש היהודי .

ולכן קבעו חכמינו זכרונם לברכה בנוסח התפלה לפני קריאת שמע,

שהיא קבלת עול מלכות שמים, לספר מעבודת המלאכים ואיך שמקדשים שם שמים, שזוהי ההכנה לפני קבלת עול מלכות שמים. (אמרות משה, קוברין, עמוד צח).

הארכנו בכל זה כדי להבין את גודל המעלה בקריאת ספר זה על רבינו הקדוש והטהור זי"ע

תוכן עניינים
דילוג לתוכן