דעת הפוסקים למעשה – חיסון הקורונה בהלכה

דעת הפוסקים למעשה: כבר הובאו לעיל הדעות שמחייבות לקיחת חיסונים אפילו כשיש סיכון מסוים,

ויש להביא כאן מעט מדעות פוסקי זמנינו בזה:

בספר וישמע משה (עמ' תלח) הביא את הוראת הגרי"ש אלישיב שטוב להתחסן בחיסון השפעת וז"ל:

'נִשְַאַל הִַאִם חייבים לָקַַחַת הִַחִסּוּן כְנֶֶׁׁגֶׁד שַפַַעַת שַָאַל הַָרַב ַמַה דַַעַת הָרוֹפְִאִים בֶָׁזֶׁ ה וְָעָנוּ שֵֶּׁהֵּם מַמְלִיִצִים עָָלָיו וְהִֵּשִיב ִאִם ֵּכֵּן טֹוֹב לְהִתְחֵַּסֵּּן'.

דעת הפוסקים

ובארחות רבינו (ח"ד עמ' רעד אות טז) מבואר

שאף כשהיתה תקלה בחיסונים אפשר לחסן רק שיש להזהר עד כמה שאפשר, וז"ל:

' חיסונים לילדים טבת תשמ"ה בנוגע לזריקת חיסון לילדים חצבת חזרת דעת מו"ר (שליט"א) זצוק"ל שאפשר לעשות וקרה שבסדרת זריקות כמה ילדים אבדו את ההכרה ואמרו שהחומר לא הי' טוב והביאו חומר חדש

ואמר מו"ר שאין להאמינם רק יחכו עד שכולם יעשו ולא יקרה כלום ואז יעשו'.

מנע מגפה מנחלתך

וראה עוד בספר על האדמו"ר מטולנא (דתשרי על עמיה עמ '011) וז"ל:

'אברך שאל על חיסון נגד שיתוק הפוליו שעורכים עכשיו בכל המחוזות אם לתת לתינוק שלו או לא ואמר לו הסב"ק שבוודאי ילך לתת לו מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות צריכים ללכת

לפי דרך הטבע וכשלא הולך מנסים גם שלא על פי דרך הטבע אנו מבקשים באבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך בוודאי שצריכים לסמוך רק על הקב"ה ולבקש ממנו אבל צריכים לעשות את החיסון

הסב"ק ביקש את שם הילד ושם אמו והוסיף וביקש את שם האם ושם אמה שהבין שהיא מפחדת

והוסיף לבקש את שם האבא ואמו והבטיח להתפלל על כולם וביקש שיודיעו לו אח"כ שהכל עבר בשלום.'

וכתב בשו"ת פאת שדך (לרש"ד מונק ח"ב סי' קמז) וז"ל:

'אמנם בדבר זריקות נגד טיפוס או הרכבת אבעבועות שכבר הוחזקו לתועלת

ושכבר נהגו בהן היתר בכל תפוצות ישראל וכפי הנראה ברצון חכמים נהגו היתר

לענ"ד אין לערער על היתר זה וכ"ש אם יש כפיה מצד השלטון שאז אף לטעמך שיש בזה מיעוט בטחון

יש לומר שהעושה כן מתכוון רק להינצל מאימת השלטון ולא מפני מעוט בטחונו.'

וראה עוד בספר דעת יהודה (לר"י שפירא שמירת הגוף והנפש שאלה קמט) וז"ל:

' האם יש להקפיד לעשות את כל החיסונים לילדים שעושים היום, תשובה כן'.

חובת ההשתדלות בחולי המדבק

על עיקר חובת ההשתדלות בחולי המדבק, מצינו התייחסות בשו"ת פאת שדך (לגרש"ד מונק ח"ב סי 'קמז)

שנשאל על מגפת שיתוק הילדים (פוליו) שהתפרצה אז בארץ ישראל אם יש לקחת חיסון ,

והשואל כתב שכיון שרק מיעוט חלו וגם מהמיעוט שחלו מיעוט מתו ורובם נשארו בלי מומים,

לכן אין צורך להשתדל, והשיב לו וז"ל:

'וַּמַה שטענת דְַרַק ִמִעוּט ָחָלוּ וִּמִעוּט ֵּמֵּתוּ לע"ד ָכָל מַחֲָלָה מְהַלֶֶׁׁכֶׁת (דְהְָיְינוּ מחלה מִדַבֶֶׁׁקֶׁת) חֲשִיָבָא שְכִיַחַ הֵּזֵּיָקָא ָאָע"ג דמעוטא הוּא דְִמִעוּט הַָמָצוּי חָיְישִיַנַן כְגֹוֹן בִבְִדִ יַקַת הָרֵָּאָה וּבִבְדִיַקַת וֶֶׁׁשֶׁט האווזות הַפְטוּמֹוֹת וְאְָמְרוּ רַַזַ"ל דשלוחי מִצְָוָה אֵּיָנָן יְכוִֹלִין לִסְמְֹךְ ַעַל ְזְכוּת הַמִצְָוָה הֵּיָכָא דקביע הֶׁיזֵּיָקָא וְֵּאֵּין הַכַוָָּנָה שֵֶּׁיֵּש ָכָאן רֹוֹב דִפְשִיָטָא דְֹרֹב דִינֹוֹ כְוַַדַאי וְֹלֹא הותר לִכֵָּנֵּס לְַסַ כָָנָה בְרוָּרָה ִמִשּׁוּם מִצְָוָה וַּמַה שֶּׁׁכָתַבְָתָ שֶֹׁרֹב הַחוִלִין נִשְֲאֲרוּ בְִלִי מוִּמִין ִהִ ֵּנֵּּה בפקו"נ ֵּאֵּין הוֹלְִכִין אֲַחַר הֲרֹוֹב וְַעַל ָכָל מַָכָה ֶׁשֶׁל חָָלָל מְחַלְִלִין שַָבָת כַמְבָֹאָר בא"ח סי' שכ"ח וּפְשִיָטָא דשתוק כְמַָכָה ֶׁשֶׁל חָָלָל דִָמִי וְכֵּיָוָן שְֶׁמְ חַלְִלִין עָָלָיו שַָבָת א"כ מִצְָוָה לְרַפְאוֹתֹוֹ.'

מצוה עליו להתחסן

וראה בספר חשוקי חמד (נדרים נ:) שכתב שאם רוב העולם מסתכלים על אי החיסון כדבר שיש בו סכנה, אף שהסכנה רחוקה, יש חיוב על ההורים להביא את בנם להתחסן, וכתב עוד וז"ל:

'לומר מחלה כזאת שמתריעים עליה, אף שאין חולה לפנינו זה חשוב סכנה, וזה בכלל מגיפה,ואם כן כל שכן בעניננו כאשר אין צריך לחלל שבת על החיסון, ומכל מקום כיון שהרופאים מתריעים שאם לא יקבלו את החיסון,

הרי המחלה תהיה מגיפה, צריך לקבל את החיסון, על אף הסיכון הקטן מאד שיש בחיסון.'

ועוד הורה שם לגבי החיסון לשפעת וז"ל:

'שאלה: מה הדין לגבי זריקות חיסון למבוגרים נגד מחלת השפעת, שצריך לקבל את החיסון מידי שנה בשנה, האם יש חובה /מצוה למבוגר לקבל את הזריקה נגד שפעת, כאשר יש סיכון נמוך שהחיסון לא רק שלא ישפיע אלא גם יגרום למחלה להתפרץ, מאידך רובם לא ינזקו מכך, אך לא בטוח שיחלו במחלת השפעת במהלך החורף, כיצד עליהם לנהוג?

תשובה: נראה שבחיסון לאדם מבוגר כנגד מחלת השפעת,

שהחיוב גדול יותר, כיון שהרופאים החליטו שהסיכון של מחלת שפעת לאנשים אלו גבוהה,

והסיכון של החיסון רחוקה, מצוה עליו להתחסן ,ויקיים בזה 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם.'

וראה עוד בשו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' תתפט) בענין החיסון לאדמת (לנשים), וז"ל:

'ונראה דאף שאין חיוב ליזהר מחשש אדמת, בודאי ראוי לעשות כן וליקח החיסון,

כיון שאם תלקה באדמת חלילה הלוא ולדה יהיה בסכנה, ע"כ מצווה היא ליזהר מכל מכשול.'

תוכן עניינים
דילוג לתוכן