מה היה המצב בעולם בלי החיסונים – חיסון הקורונה בהלכה

תועלת החיסונים

כדי להבין את תועלת החיסונים ומה היה המצב בעולם בלי החיסונים , יש להתבונן קצת בספרים הקדמונים

כפי שיש בהרבה מספרי הפוסקים תיאורים על מגפות שהיו בימיהם, ובריחתם מפני הסכנה,

כפי שכתב הרמ"א בהקדמתו לפירושו למגילת אסתר 'מחיר יין' וז"ל:

'וַאֲִנִי מֶֹׁשֶׁה ֶׁבֶׁן כְבֹוֹד אַָבָא ָמָרִי הַפַרְָנָס וְהַמַנְִהִיג יִשְרֵָּאֵּל שְִלִי"ָטָ הַנִּקְָרָא מֶֹׁשֶׁה אִיסֶׁרְִלִיש מִקְרָאָקָא

הָיִיִתִי בְתוְֹךְ הַגוָֹלָה אֲֶׁשֶׁר נתגלינו מעירינו בִשְַנַת שי"ו ְלְפ"ק מֵּחֲַמַת ִעִפוּש הָאֲִוִיר ֹלֹא עֵָּלֵּינוּ

וְהִָיִינוּ גִָרִים בְאֶֶׁׁרֶׁץ ֹלֹא ָלָנוּ בְִעִיר שידלוב מְקֹוֹם אֲֶׁשֶׁר ֵּאֵּין תְאֵָּנָה וְגֶֶׁׁפֶׁן וְכִמְַעַט מִַיִם אִַיִן לִשְתֹוֹת ִכִי ִאִם בְתַחְבוָּלָה, ִ

עִיר אֲֶׁשֶׁר בְמִסְֵּכֵּנוּת תֹאַכַל ָבָהּ לֶֶׁׁחֶׁם וְֵּעֵּץ ֵּאֵּין ָבָהּ להסכן בֹוֹ וְֹלֹא יָֹכֹלְנוּ לְקֵַּיֵּם יְֵּמֵּי הַפוִּרִים בְמִשְֵּתֵּה וְשִמְָחָה

לְהִָסִיר יָגֹוֹן וַאֲָנָחָה אָמַרְִתִי אָקוָּמָה וְאֶׁשְמְָחָה בְמִפְעֲִלִי ַאַף חָכְמִָתִי עָמְָדָה ִלִי .'

מֵּחֲַמַת הַמַגֵָּפָה ה' יַצִּיֵּלֵּנוּ

וכן מצינו בכמה מקומות בשו"ת מבי"ט (ח"א סי' קכ) וז"ל:

'שְַנַת ה"ש. בִהְיוִֹתִי חוּץ לַמְדִיָנָה בוֹרֵַּחַ מֵּחֲַמַת הַמַגֵָּפָה הֵַּשֵּּׁם יַצִּיֵּלֵּנוּ

שְָלְחוּ לִשְאֹוֹל ֶׁאֶׁת ִפִי ִמִן ַהַמְדִיָנָה קְָצָת בַעֲֵּלֵּי תוָֹרָה', ועוד (ח"ב סי' נב) וז"ל:

'וַאֲִנִי אֵּיִנִי ָבָא ֹלֹא לְקֵָּרֵּב וְֹלֹא לְרֵַּחֵּק רְאָיוֹתֵּיֶׁהֶׁם בִשְֵּלֵּמוּת ִ

כִי הָָיָה צָרִיְךְ לִרְאֹוֹת יְסֹוֹד רְאָיוֹתֵּיֶׁהֶׁם מֵּהַסְּפִָרִים שֶׁהֱִבִיאוּם

וַאֲִנִי כֵָּעֵּת ֵּרֵּיק מֵֶּׁהֶׁם בִהְיוִֹתִי בַכְפִָרִים חוּץ מֵּהִָעִיר מֵּחֲַמַת הַמַגֵָּפָה ה' יַצִּיֵּלֵּנוּ בִכְָלָל ָכָל יִשְרֵָּאֵּל.'

וראה עוד בשו"ת מהריט"ץ (ישנות סי' ח) וז"ל:

' הֲַגַם ִכִי גוֶֹׁלֶׁה אֲִנִי מִמְקוִֹמִי מִפְֵּנֵּי שַָרַי גְבִיָרָה לוָֹקָה בְמַגֵָּפָה לִפְֵּנֵּי ה 'אָנִֹכִי בוֹרֵַּחַ מֵַּהַר לְַהַר וּמִכְַפַר לִכְָפָר

וְֹלֹא אִָתָנוּ מִסִּפְֵּרֵּי הַפוֹסְִקִים ִשִעוּר מַסְִפִיק בְָכָל ֹזֹאת לְהִָפִיק רְצֹוֹן הַשּׁוֵֹּאֵּל בְדֶׁרְֶׁךְ קְצָָרָה'.

ועוד שם (סי' יט)' שְאֵָּלָה זֹוֹ שַָאַל מִמִֶׁנִּי רְאוֵּּבֵּן וַאֲִנִי כֵָּעֵּת בוֹרֵַּחַ מִפְֵּנֵּי פַַחַד ה 'מִפְֵּנֵּי שַָרַי גְבִיָרָה ֵּ

אֵּם ַהַמְדִינֹוֹת לוָֹקָה בַמַגֵָּפָה לִפְֵּנֵּי ה 'רַחֲמָָנָא לִיצְָלָן וְכֵָּעֵּת אֲִנִי בִכְַפַר פרעם

וְֹלֹא אִָתָנוּ מִסִּפְֵּרֵּי הַפוֹסְִקִים וּמַסֶּׁכְתֹוֹת הַתְַלְמוּד ֵּדֵּי הַצָּרִיְךְ זוַּלַת מַסֶֶּׁׁכֶׁת קַָמָא ומס 'מְצִיָעָא וְחֵֶּׁלֶׁק הָרַמְָבָ"ם ז"ל.'

וראה עוד בסיום ספר קרבן נתנאל וז"ל:

'וּשְַנַת תע"ג חָזַרְִתִי לִפְָרָאג וּבִשְַנַת תע"ד הָָיָה בִפְָרָאג קֹוֹל רַַעַש מַגֵָּפָה וְהִָעִיר לַדֶֶׁׁבֶׁר הִסְִגִיר

וְרֹוֹב הָעוָֹלָם פְִזְרוּ רַגְלֵּיֶׁהֶׁם אְַךְ מִפְֵּנֵּי הַסִָּבָה נסגרתי בִפְָרָאג וְהָיְָתָה הַמַגֵָּפָה גְדוָֹלָה בְאֵּיֶׁזֶׁה חֳדָשִים

נְָפְלוּ בַעֲוֹנוֵֹּתֵּינוּ הָרִַבִים יוֵֹּתֵּר מֵּאַרְַבַע אֲלִָפִים נְפָשֹוֹת וְִעִם ָכָל ֶׁזֶׁה בְחַסְֵּדֵּי ה' מִלַטְתִַנִי ִמִן הַדֶֶׁׁבֶׁר אוִֹתִי וְֶׁאֶׁת נַפְשֹוֹת בֵּיִתִי .'

השי"ת מְחוֵֹּלֵּל הָרְפוָּאָה מִתוְֹךְ הַמַָכָה

והנה, מצינו בקובץ עץ חיים (באבוב ח"ז עמ' ר"צ) תשובה ארוכה לרמ"ז זארגר בענין המגיפות, וכתב וז"ל:

' וַּמַה שֶֹׁלֹא נִמְָצָא מַגֵּפֹוֹת מִתְפַשְּׁטֹוֹת מִמַחֲַלַת הַדֶֶׁׁבֶׁר והפאקין והחולירע וכיו"ב אַַחַר שְנֹוֹת תר"ל תר"מ

הוּא אַַחַר שֶׁהִמְִצִיא הָרוֵֹּפֵּא פאסטער הַמְפֻרְָסָם שהבאצילין ֵּהֵּם מחוללי הַמַחֲלֹוֹת…

וְהִמְִצִיא שבאצילי הַמַחֲָלָה ִאִם מַחְלִיִשִים ֶׁאֶׁת הבאצילין ֵּהֵּם עַצְָמָם גוֹרְִמִים הָרְפוָּאָה

שהשי"ת מְחוֵֹּלֵּל הָרְפוָּאָה מִתוְֹךְ הַמַָכָה כמ"ש חֲַזַ"ל וְכַָמָה כְָתְבוּ ֶׁשֶׁהוּא חֲַצַר הַכֵָּבֵּד ֶׁשֶׁל ר 'מַתִתְָיָה ֶׁבֶׁן חַָרַש שֶׁבְיוָֹמָא פ"ג

וּלְרֵַּפֵּא הָאֲבַעְבוּעֹוֹת שֶׁהֻזְַכַר בשל"ה ומ"א סי' תקע"ו ֶׁשֶׁמֵּתוּ מִֶׁזֶׁה רְבָבֹוֹת יְלִָדִים

ַעַד שֶׁנִּתְחֵַּבֵּר סְלִיָחָה ע"ז ְוְהוּא מִפִלְאֹוֹת בְִוְכ"ע ובטיפוס הֻמְָצָא הפנצילין בִשְנֹוֹת ת"ש תש"י

מִדְבִָרִים מְעֻפִָשִים וּרְקוִּבִים שֶׁבֹוֹ נִמְָצָא הַמַשְִמִיד לבאצילין הָרִָעִים ֶׁשֶׁל הִַטִיפוּס

וְהַֹכֹל בִשְִלִיחוּת בְִוְכ"ע שֶׁבִרְפוַּאַת הפנצילין נִתְַרַבוּ מִלְיָארְִדִים אֲנִָשִים בְַכַדוּר הָאֶָׁרֶׁץ

וְכַמוָּבָן לְִפִי טֶַׁבַע הָאֶָׁרֶׁץ וְחָכְַמַת הָרוֹפְִאִים ָשָם וְֵּאֵּין ֶׁבֶׁן דִָוִד ָבָא ַעַד שֶׁיְִכְלוּ ָכָל הַנְּשָמֹוֹת שֶַׁבַגוּף'.

וכן כתב בספר אגדת אליהו (ברכות סה):'

פְעִָמִים שֶׁאֲִוִיר הָעוָֹלָם מִתְקַלְֵּקֵּל ומתעפש מהאידים הָעוִֹלִים מִן הָאֶָׁרֶׁץ ְ

וְהוּא סִַבַת שהדבר ָבָא ַבַר מִיָנָן וּשְָאָר מִיֵּנֵּי חולאים וּמְכֶַׁלֶׁה הַבְרִיֹוֹת וְֹ

לֹא נִשְָאָר ִיִשּׁוּב לָאָָדָם בָעוָֹלָם וִירִיַדַת הַגְשִָמִים מְטַהֲִרִים ֶׁאֶׁת הָאֲִוִיר כַנּוָֹדָע

וְנִמְָצָא הָעוָֹלָם מִתְתֵַּקֵּן וְַעַל יְֵּדֵּי ִתִקוּן הָעוָֹלָם מַָמָש ֶׁזֶׁהוּ יִשּׁוּבֹוֹ ִ

כִי ֵּאֵּין הַבְרִיֹוֹת כִָלִים מחולאים רִָעִים וְנֶׁאֱמִָנִים'.

תוחלת החיים עלתה בהרבה

על פי דבריהם אם נתבונן בנתונים על כלל אוכלוסית העולם

(אנציקלופדיה לבית ישראל ערך אוכלוסיה)

הרי שבשנת הת"י מנתה אוכלוסיית העולם כחצי מיליארד איש,

ומאתים שנה אחר כך (התר"י) גדלה פי שנים למיליארד נפש, ואילו מאז חלה התקדמות מואצת פי כמה,

כי עד שנת התש"נ (פחות ממאה חמישים שנה אח"כ) הגיעה ליותר מחמש מיליארד נפש

(וראה בספר נפלאות מתורת השי"ת עמ '038 שהודפס בשנת תרל"ט שכתב שאין שני מיליארד בני אדם בעולם, הרי ששלושים שנה אחרי האומדן הנזכר לא התרבו באופן גדול כל כך),

וכיום עוד הרבה יותר מזה, וכל זה בשנים בהם העולם עבר שתי מלחמות עולם מהקטלניות שבמלחמות,

ומלבד זאת הרי הילודה בעולם ירדה מאוד עקב הגישה המודרנית ,

ואין צורך להרחיב בסיבות החדשות למות כמו תאונות דרכים,

ובכל זאת גדלה האוכלוסיה פי כמה, וגם תוחלת החיים עלתה בהרבה.

נמצא שהרבה יותר מחצי מהאנשים הנמצאים כיום בעולם, וכן חצי מהיהודים הנמצאים כיום בארץ ,

לא היו נמצאים כאן בדרך הטבע לולא התפתחות הרפואה שאחת מהבשורות הגדולות שבה היא החיסונים.

רעת המגפות ותועלת החיסונים

וראה בספר מאזני צדק (לר"ד טורש ווארשא תרנה, שערי צדק עמ '1 בהערה)

שתיאר את רעת המגפות ואת התועלת של החיסונים, וז"ל':

וְֵּכֵּן נמטי אַפִרְיֹוֹן לְהָרוֹפְִאִים הַמֻבְהִָקִים שְלוֵּּחֵּי דְרַחֲמָָנָא אֲֶׁשֶׁר בְתַחְבוּלוֹתֵּיֶׁהֶׁם הַמְחֻכָמֹוֹת יִָפִיחוּ רוַּחַ הַחַָיָה בְאוֹפֵַּנֵּּי הַתוֹלָָדָה וְכַָמָה מַחֲלֹוֹת אֲנוּשֹוֹת מְסֻכָנֹוֹת גְֹרְשוּ מִקִרְֵּבֵּנוּ כְמֹוֹ בְמַטְאֲֵּטֵּא הַשְֵּמֵּד מֵַּקֵּל חֹוֹבְִלִים כְגֹוֹן מַחֲַלַת הָאֲבַעְבוּעֹוֹת פאקען אֲֶׁשֶׁר ִהִיא וּמַחֲַלַת החלירע ָהָיוּ בַחֲָדָא מִתִקְָלָא אַכְזָרִיֹוֹת כַיְעִֵּנִים בַמִדְָבָר וְחַדֹוֹת כִזְאֵֵּּבֵּי עֶֶׁׁרֶׁב לְמַֹלֹאות חוריהן טֶֶׁׁרֶׁף אָָדָם ַרַב, ַרַק הַחוֵֹּקֵּר יענער הָאַנְגְִלִי הִמְִצִיא תַחְבוָּלָה ְפְשוָּטָה וְקַָלָה לְבֵָּעֵּר רָעָָתָהּ מִקֶֶׁׁרֶׁב הָאֶָׁרֶׁץ וּלְשַכְֵּךְ עברתה ִכִי קָשָָתָה'.

מה היינו עושים בלי החיסונים?

היבט אופייני לאותה תקופה, הם דברי ר"א המבורג בעל החיבור עלה לתרופה על חיסון האבעבועות, שאחר שפירט קצת את רעת המגפה הוסיף שאין צורך להאריך בזה כי הוא דבר מפורסם והכל יודעים זאת, וז"ל':

אֲֶׁשֶׁר יִָכִינוּ וַאֲֶׁשֶׁר יִָבִיאוּ אוֵֹּמֵּר ִמִן הֶׁחָָדָש הַחֲכִָמִים הָרוֹפְִאִים רוֹפְֵּאֵּי זְמֵַּנֵּּנוּ לְצָרַַעַת מַמְאֶֶׁׁרֶׁת נוֹשֶֶׁׁנֶׁת בְעֹוֹר בְַשַר הָאָָדָם וְִהִיא כִמְצוָּדָה פְרוָּסָה ַעַל ָכָל ַחַי מְדֵַּבֵּר תִמְשְֹךְ ָכָל אָָדָם בְחַָכָה ֹלֹא תִָשָא פִָנִים לְזֵָּקֵּן וְלַנַַּעַר ֹלֹא תָחֹוֹן ִהִיא חִֹלִי אֲבַעְבוּעֹוֹת וְרִַבִים חֲלִָלִים הִפִיָלָה וַעֲצוִּמִים הֲרוּגֶׁיָהָ …

עֹוֹד יַשְִאִירוּ אַחֲרֵּיֶׁהֶׁם רִשּׁוִּמִים מִָרִים זִָרִים נצרבו ָכָל פִָנִים קְִבְצוּ ָפָארוּר, ֵּכֵּן מֻשְָחָת מִֵּאִיש מַרְֵּאֵּהוּ וְתֹאֲרֹוֹ  מִבְֵּנֵּי אָָדָם…

וְֵּאֵּין לְהַאֲרִיְךְ בְִסִפוּר מַכְאֹוֹב חַלְֵּלֵּי חִֹלִי הַמְפֻרְָסָם הַַנַּ "ל אֲֶׁשֶׁר נַָתַן אֱלִֹקִים לִבְֵּנֵּי אָָדָם לֵּעָֹנֹת בֹוֹ וֶׁאֱלִֹקִים עָָשָה שֶׁיְִרְאוּ מִלְפָָנָיו'.

הבעיה הגדולה ביותר של הגישה לחיסונים טמונה בעובדת יעילותם

יש לציין, שהבעיה הגדולה ביותר של הגישה לחיסונים טמונה בעובדת יעילותם בס"ד,

הרי אילולא היו כל כך יעילים היו האנשים זוכרים כל הזמן את המחלות שאותן הם באו למנוע,

ולעומת זאת כשהחיסון יעיל 'מידאי' אין הציבור זוכר את רעת המגפות,

ואז עלולים לזלזל בצורך בעצם החיסון

(נקוה מאוד שבעוד מספר שנים תהפוך גם הקורונה לנחלת העבר,

ואף אחד לא יזכור שמתו בה יותר ממליון וחצי בני אדם,

ובארץ ישראל יותר משלושת אלפים איש, ורבבות חלו,

והוטלו הגבלות על מוסדות התורה ועל מניני התפילות,

ואז כשיקום מישהו וישאל 'בשביל מה בכלל צריך לחסן נגד קורונה',

לא יהיה מי שיצליח להסביר לו זאת)

תוכן עניינים
דילוג לתוכן